Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť D-MARK SLOVAKIA, Čaklov 286, 09435 Čaklov, Slovenské republika, IČO: 43 515 240 (ďalej len „prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.miniceny.eu , ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 944 345 100 (9:00-15:00 v pracovných dňoch), nonstop mailom na eshop@miniceny.eu , alebo písomne na adrese D-MARK SLOVAKIA, Petrovova 2675/30, 07501 Trebišov.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch a pod.. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme:
Objednávka:  oslovenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, email, adresa, psč, mesto, štát, telefónne číslo, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)
Newsletter:  emailová adresa
Návšteva našich stránok:  IP adresa, cookies

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

• je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),

• alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,

• alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré získame, nesprístupňujeme tretím stranám, s výnimkou našich externých partnerov bez ktorých by sme nemohli fungovať, ako sú:
• Kuriérske a prepravné spoločnosti ako Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
• Poskytovatelia IT služieb ako EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO: 36 485 161
• Orgány štátnej správy
• Prípadne advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Zabezpečenie osobných údajov

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu Vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.

Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

Doba spracovávania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.
Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

Ak sa na nás ako na prevádzkovateľa obrátite s prosbou, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehote uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorý budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

V prípade súhlasu dotknutej osoby (priamy marketing - newsletter) , budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

• Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
• Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich.
• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
• Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
• Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 944 345 100 (9:00-15:00 v pracovných dňoch), nonstop mailom na eshop@miniceny.eu , alebo písomne na adrese D-MARK SLOVAKIA, Petrovova 2675/30, 07501 Trebišov.
Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

---------

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.