miniceny.eu

Obchodné podmienky:

1.   Všetky transakcie uskutočnené cez eshop miniceny.eu sú realizované podľa zákonov platných v SR, ako sú napr. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, prípadne aj príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

2.   Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

3.   Kupujúci sa odoslaním objednávky zároveň zaväzuje objednaný tovar prevziať.

4.   Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese eshop@miniceny.eu spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii tu: formular.doc alebo formular.pdf. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
5.   Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
6.   Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe alebo jeho kópiou najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru späť poštou na našu adresu, uvedenú na konci týchto obchodných podmienok v časti: "Prevádzkovateľ stránky". Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s vráteným tovarom. 
7.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
8.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
9.   Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený.
10.   Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
11.   V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
12.   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
13.   Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

14.   Vykonaním objednávky v obchode miniceny.eu zákazník zároveň vyjadruje súhlas s Obchodnými a Reklamačnými podmienkami obchodu miniceny.eu.


15.   Pri objednávkach na platbu vopred, je potrebné platbu uhradiť najneskôr do 7 dní, ak platba nedôjde na účet predajcu ani do 10 dní, objednávka môže byť predajcom zrušená.

16.   Všetky materiály publikované na webových stránkach miniceny.eu sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia produktov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Obchodné značky tretích strán, logá a obchodné názvy objavujúce sa na webovej stránke sú majetkom ich príslušných vlastníkov a sú použité len pre znázornenie kompatibility.

17.   Akákoľvek časť webových stránok obchodu miniceny.eu nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

18.   Súbory cookies sa používajú na to, aby sa do pamäte uložili nastavenia, ktorým používateľ pri používaní tejto stránky dáva prednosť. Napríklad ak vloží tovar do košíka, obsah košíka sa uloží do súboru cookie a automaticky sa opäť zobrazí, keď si používateľ znova otvorí túto stránku. V súbore cookie sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje.

19.   Internetový obchod miniceny.eu upozorňuje, že informácie na jeho webových stránkach sú z časti preberané od iných strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Internetový obchod miniceny.eu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby opísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

20.   Internetový obchod miniceny.eu nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Internetový obchod miniceny.eu neposkytuje žiadne garancie a záruky, okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach obchodu miniceny.eu, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Internetového obchodu miniceny.eu nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od obchodu miniceny.eu v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.


Predajca: D.J.D-MARK,09435Čaklov286,Slovensko,IČO:43515240,DIČ:1070866962


Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Internetový obchod miniceny.eu používa všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Internetový obchod miniceny.eu s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

 

Reklamačné podmienky:

- Prípadné reklamácie komunikujeme s klientom výlučne mailom, teda písomnou formou cez náš zákaznícky servis na adrese: eshop@miniceny.eu

- O reklamácii je klient povinný mailom informovať náš zákaznícky servis VOPRED a problém prekonzultovať s našim zákazníckym servisom pred uskutočnením akýchkoľvek krokov v súvislosti s reklamáciou, aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam v súvislosti s reklamáciou a následne tak aj prípadným finančným stratám na jednej či druhej strane, vyplývajúcim z unáhlených rozhodnutí klienta (pokiaľ sa reklamácia ukáže ako neoprávnená, tovar bude klientovi odoslaný na jeho náklady, teda po tom, čo nám zašle poštovné a balné na náš účet)
- Reklamácie sa nevzťahujú na tovar poškodený klientom nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym použitím výrobku
- V prípade uplatňovania si nároku na reklamáciu sa k našim klientom snažíme pristupovať korektne, to isté preto očakávame aj z druhej strany
 
ps


ÚvodÚvodKošík  

(prázdny)
Viac o Doprave a platbe